เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FDST2501Food Microbiology 1
จุลชีววิทยาทางอาหาร 1
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร09:30-11:30โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำC301020    
อาจารย์: อาจารย์อำนาจ ภักดีโต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071