เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
AGSC3412Livestock Production and Management
การผลิตและการจัดการปศุสัตว์
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-10:301311C60951    
  อังคาร14:30-17:301311C      
อาจารย์: ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-9-51
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071