เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
AGSC3304Royal Theory for Agriculture
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-13:30โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำC60654    
อาจารย์: อาจารย์สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-6-54
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์08:30-13:30ก4C601842    
อาจารย์: อาจารย์ชินกร จิรขจรจริตกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-18-42
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071