เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
AGSC2201Modernized Agricultural Entrepreneurship
การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหม่
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์11:30-13:301311C301515    
  ศุกร์13:30-16:301311C      
อาจารย์: ดร.ศิรส ทองเชื้อ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม วท.บ.591(4)/24 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071