เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHP1101Exercises for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-12:30สนามกีฬาในร่ม2C1201182    
อาจารย์: อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์08:30-12:30สนามกีฬาในร่ม2C1251241    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์12:30-16:30สนามกีฬาในร่ม2C1231230    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 พุธ08:30-12:301611C1201173    
อาจารย์: อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-117-3
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 พฤหัสบดี17:30-21:30สนามกีฬาในร่ม1C1203585    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-35-85
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 18:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071