เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PHED4305Methods of Teaching Rhythmic Activity
การสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 








 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร11:30-14:301611C30273    
อาจารย์: อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม ค.บ.581(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 15:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร14:30-17:301611C30264    
อาจารย์: อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม ค.บ.581(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-3-27
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 15:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว





             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071