เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EDUC3601Thai for Teachers
ภาษาไทยสำหรับครู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต2 (2-0-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 
 มหาวิทยาลัยทดสอบระบบ
ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  01 จันทร์08:30-15:30ห้องเรียน AC20416    
อาจารย์: นายอาจารย์ทดสอบ ทดสอบ
อาจารย์ ดร .DEV SYSTEM
สำรองให้:ทดสอบระบบบริการการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ทดสอบระบบ2 : ทดสอบระบบบริการการศึกษา
ทดสอบระบบบริการการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ทดสอบระบบ2 : ทดสอบระบบบริการการศึกษา
ทุกชั้นปี
20-4-16
20-0-20
20-2-18
สอบกลางภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 -
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 10:49 - 10:49 -
หมายเหตุ ::
  04 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่20020    
อาจารย์:
สำรองให้:ทดสอบระบบบริการการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ทดสอบระบบ1 : ทดสอบระบบบริการการศึกษา20-0-20
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071