เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
SPSS2504Skill of Movement in Football
ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอล
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  240 จันทร์17:30-21:30สนามฟุตบอลC110    
อาจารย์: อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071