เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PLSC2103Mushroom Production
การผลิตเห็ด
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์11:30-16:301311C31310    
อาจารย์: อาจารย์อุดมศักดิ์ ผ่องศรี
อาจารย์จุฬาลักษณ์ ตลับนาค
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-31-29
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  102 ศุกร์11:30-16:301311C30255    
อาจารย์: อาจารย์อุดมศักดิ์ ผ่องศรี
อาจารย์จุฬาลักษณ์ ตลับนาค
สำรองให้: ทุกชั้นปี30-1-29
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071