เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EAED4215Learning Experiences Management in Early Childhood Education
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-11:3034-301C30219    
อาจารย์: ดร.จินตนา สุขสำราญ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม ค.บ.581(5)/5 : การศึกษาปฐมวัย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071