เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 10 ก.ค. 2560 8:30 น.20 ส.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 410 ก.ค. 2560 8:30 น.14 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 315 ก.ค. 2560 8:30 น.19 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 220 ก.ค. 2560 8:30 น.24 ก.ค. 2560 12:30 น.
    -  ชั้นปี 126 ก.ค. 2560 16:30 น.28 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม8 ส.ค. 2560 8:30 น.21 ส.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ส.ค. 2560 8:30 น.27 พ.ย. 2560 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 10 ก.ค. 2560 8:30 น.21 ส.ค. 2560 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 5 ก.ย. 2560 8:30 น.27 พ.ย. 2560 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 5 ก.ย. 2560 8:30 น.27 พ.ย. 2560 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)5 ก.ย. 2560 8:30 น.13 พ.ย. 2560 23:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค26 ก.ย. 2560 8:30 น.2 ต.ค. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (14 ส.ค.60) ไปเรียนในวันอังคารที่28 พ.ย. 2560 8:30 น.28 พ.ย. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ (13 ต.ค.60) ไปเรียนในวันศุกร์1 ธ.ค. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์(23 ต.ค.60) ไปเรียนในวันพุธที่29 พ.ย. 2560 8:30 น.29 พ.ย. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี (26 ต.ค.60) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่30 พ.ย. 2560 8:30 น.30 พ.ย. 2560 21:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา8 ส.ค. 2560 8:30 น.27 พ.ย. 2560 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน27 พ.ย. 2560 8:30 น.27 พ.ย. 2560 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค6 ธ.ค. 2560 8:30 น.19 ธ.ค. 2560 21:30 น.
    -  วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา8 ส.ค. 2560 8:30 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา8 ส.ค. 2560 8:30 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2560 8:30 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา26 ธ.ค. 2560 8:30 น.26 ธ.ค. 2560 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน23 ก.ค. 2560 0:00 น.8 ส.ค. 2560 0:00 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้8 ส.ค. 2560 0:00 น.27 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา27 พ.ย. 2560 0:00 น.27 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา27 ธ.ค. 2560 0:00 น.27 ม.ค. 2561 0:00 น.
    -  สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ ช่วงวันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด20 เม.ย. 2560 0:00 น.31 พ.ค. 2560 0:00 น.
    -  สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ช่วงวันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด20 เม.ย. 2560 0:00 น.31 พ.ค. 2560 0:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา10 ต.ค. 2560 8:00 น.31 ม.ค. 2561 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071