เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 15 ก.ค. 2561 8:30 น.19 ส.ค. 2561 23:00 น.
    -  ชั้นปี 415 ก.ค. 2561 8:30 น.19 ก.ค. 2561 23:00 น.
    -  ชั้นปี 320 ก.ค. 2561 8:30 น.24 ก.ค. 2561 23:00 น.
    -  ชั้นปี 225 ก.ค. 2561 8:30 น.29 ก.ค. 2561 23:00 น.
    -  ชั้นปี 130 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม6 ส.ค. 2561 8:30 น.19 ส.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน6 ส.ค. 2561 8:30 น.26 พ.ย. 2561 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 15 ก.ค. 2561 8:30 น.2 ก.ย. 2561 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 15 ก.ค. 2561 8:30 น.19 ส.ค. 2561 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 20 ส.ค. 2561 8:30 น.2 ก.ย. 2561 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)3 ก.ย. 2561 8:30 น.12 พ.ย. 2561 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา6 ส.ค. 2561 8:30 น.26 พ.ย. 2561 19:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ (12 ส.ค.61) ไปเรียนในวันเสาร์ที่18 ส.ค. 2561 8:30 น.18 ส.ค. 2561 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (13 ส.ค.61) ไปเรียนในวันจันทร์ที่24 ก.ย. 2561 8:30 น.24 ก.ย. 2561 21:30 น.
    -  วันสอบกลางภาค25 ก.ย. 2561 8:00 น.1 ต.ค. 2561 21:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน26 พ.ย. 2561 8:30 น.26 พ.ย. 2561 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร (23 ต.ค.61) ไปเรียนในวันอังคารที่27 พ.ย. 2561 8:30 น.27 พ.ย. 2561 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (15 ต.ค.61) ไปเรียนในวันพุธที่28 พ.ย. 2561 8:30 น.28 พ.ย. 2561 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค30 พ.ย. 2561 8:00 น.14 ธ.ค. 2561 17:00 น.
    -  วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน6 ส.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน6 ส.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน21 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน22 ก.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 23:00 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้6 ส.ค. 2561 8:30 น.26 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา22 ธ.ค. 2561 8:30 น.20 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา22 ธ.ค. 2561 8:30 น.13 ก.พ. 2562 16:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071