เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 11 ก.ค. 2559 8:30 น.21 ส.ค. 2559 23:00 น.
    -  ชั้นปี 411 ก.ค. 2559 8:30 น.15 ก.ค. 2559 23:00 น.
    -  ชั้นปี 316 ก.ค. 2559 8:30 น.20 ก.ค. 2559 23:00 น.
    -  ชั้นปี 221 ก.ค. 2559 8:30 น.25 ก.ค. 2559 23:00 น.
    -  ชั้นปี 126 ก.ค. 2559 8:30 น.30 ก.ค. 2559 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม8 ส.ค. 2559 8:30 น.21 ส.ค. 2559 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน8 ส.ค. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 8 ส.ค. 2559 8:30 น.21 ส.ค. 2559 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 5 ก.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 5 ก.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)5 ก.ย. 2559 8:30 น.16 พ.ย. 2559 23:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค26 ก.ย. 2559 8:30 น.2 ต.ค. 2559 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (14 ส.ค.60) ไปเรียนในวันอังคารที่28 พ.ย. 2559 8:30 น.28 พ.ย. 2559 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์(23 ต.ค.60) ไปเรียนในวันพุธที่29 พ.ย. 2559 8:30 น.29 พ.ย. 2559 21:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา8 ส.ค. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน27 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค1 ธ.ค. 2559 8:30 น.16 ธ.ค. 2559 21:30 น.
    -  วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน8 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ธ.ค. 2559 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน8 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ธ.ค. 2559 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2559 8:30 น.26 ธ.ค. 2559 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน26 ธ.ค. 2559 8:30 น.26 ธ.ค. 2559 23:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา16 พ.ย. 2559 8:00 น.31 ม.ค. 2560 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071