เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 1 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 41 พ.ค. 2560 8:30 น.4 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 35 พ.ค. 2560 8:30 น.8 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 29 พ.ค. 2560 8:30 น.12 พ.ค. 2560 12:30 น.
    -  ชั้นปี 113 พ.ค. 2560 8:30 น.16 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม22 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 23:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 22 พ.ค. 2560 8:30 น.16 ก.ค. 2560 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 22 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 1 พ.ค. 2560 8:30 น.16 ก.ค. 2560 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 29 พ.ค. 2560 8:30 น.16 ก.ค. 2560 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.10 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา22 พ.ค. 2560 8:30 น.16 ก.ค. 2560 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน16 ก.ค. 2560 8:30 น.16 ก.ค. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์(10 ก.ค.60) ไปเรียนในวันจันทร์ที่17 ก.ค. 2560 8:30 น.17 ก.ค. 2560 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค18 ก.ค. 2560 8:30 น.23 ก.ค. 2560 21:30 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน22 พ.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน22 พ.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ก.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน31 ก.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา22 พ.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา31 ก.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 19:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา14 เม.ย. 2560 8:00 น.31 ส.ค. 2560 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071