เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE5 ธ.ค. 2559 8:30 น.17 ม.ค. 2560 23:00 น.
  -  ชั้นปี 45 ธ.ค. 2559 8:30 น.9 ธ.ค. 2559 23:00 น.
  -  ชั้นปี 310 ธ.ค. 2559 8:30 น.14 ธ.ค. 2559 23:00 น.
  -  ชั้นปี 215 ธ.ค. 2559 8:30 น.19 ธ.ค. 2559 23:00 น.
  -  ชั้นปี 120 ธ.ค. 2559 8:30 น.24 ธ.ค. 2559 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม4 ม.ค. 2560 8:30 น.17 ม.ค. 2560 23:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 เม.ย. 2560 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 4 ม.ค. 2560 8:30 น.17 ม.ค. 2560 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 5 ธ.ค. 2559 8:30 น.24 เม.ย. 2560 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 18 ม.ค. 2560 8:30 น.24 เม.ย. 2560 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)1 ก.พ. 2560 8:30 น.17 เม.ย. 2560 23:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค22 ก.พ. 2560 8:30 น.28 ก.พ. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์(13 ก.พ.60) ไปเรียนในพุธที่26 เม.ย. 2560 8:30 น.26 เม.ย. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (10 เม.ย.60) ไปเรียนในวันเสาร์ที่4 มี.ค. 2560 8:30 น.4 มี.ค. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร (11 เม.ย.60) ไปเรียนในวันเสาร์ที่11 มี.ค. 2560 8:30 น.11 มี.ค. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธ (12 เม.ย.60) ไปเรียนในวันเสาร์ที่18 มี.ค. 2560 8:30 น.18 มี.ค. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี (6 เม.ย.60) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่27 เม.ย. 2560 8:30 น.27 เม.ย. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่(13 เม.ย.60) ไปเรียนในวันจันทร์ที่1 พ.ค. 2560 8:30 น.1 พ.ค. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์(14 เม.ย.60) ไปเรียนในวันศุกร์ที่28 เม.ย. 2560 8:30 น.28 เม.ย. 2560 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ (16 เม.ย.60) ไปเรียนในวันเสาร์ที่22 เม.ย. 2560 8:30 น.22 เม.ย. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (17 เม.ย.60) ไปเรียนในวันอังคารที่2 พ.ค. 2560 8:30 น.2 พ.ค. 2560 21:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 ม.ค. 2560 8:30 น.25 เม.ย. 2560 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน25 เม.ย. 2560 8:30 น.25 เม.ย. 2560 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค3 พ.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ค. 2560 21:30 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน4 ม.ค. 2560 8:30 น.23 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน4 ม.ค. 2560 8:30 น.23 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ค. 2560 8:30 น.23 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน23 พ.ค. 2560 8:30 น.23 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา23 พ.ค. 2560 8:30 น.23 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 ม.ค. 2560 8:30 น.23 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 เม.ย. 2560 8:00 น.31 พ.ค. 2560 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071