เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2552  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 10 มิ.ย. 2552 0:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
    -  ชั้นปี 110 มิ.ย. 2552 0:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
    -  ชั้นปี 210 มิ.ย. 2552 0:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
    -  ชั้นปี 310 มิ.ย. 2552 0:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
    -  ชั้นปี 410 มิ.ย. 2552 0:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม10 มิ.ย. 2552 0:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน10 มิ.ย. 2552 8:00 น.29 ก.ย. 2552 8:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียนช้า10 มิ.ย. 2552 8:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา29 ก.ค. 2552 8:00 น.30 พ.ย. 2552 23:00 น.
    -  วันทำการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ทุกชั้นปี10 มิ.ย. 2552 8:00 น.23 มิ.ย. 2552 23:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 15 พ.ค. 2552 8:00 น.9 ก.ค. 2552 23:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 9 ก.ย. 2552 8:00 น.29 ก.ย. 2552 19:00 น.
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด (ผ่านธนาคาร)
 • 24 มิ.ย. 2552 8:00 น.9 ก.ค. 2552 23:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)14 ก.ค. 2552 8:00 น.15 ก.ย. 2552 23:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค29 ก.ค. 2552 8:00 น.4 ส.ค. 2552 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา10 มิ.ย. 2552 8:00 น.29 ก.ย. 2552 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน29 ก.ย. 2552 8:00 น.29 ก.ย. 2552 19:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค30 ก.ย. 2552 8:00 น.13 ต.ค. 2552 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255320 ต.ค. 2552 8:00 น.20 ต.ค. 2552 8:00 น.
    -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)2 ส.ค. 2552 0:00 น.31 ส.ค. 2552 0:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน 1 /255319 ต.ค. 2552 0:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071