สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
 สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครจำนวนรับสมัครแล้ว
 บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)   
 ยังไม่จับคู่วุฒิการศึกษา   
  6519B04 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  2/25651 ส.ค. - 15 พ.ย. 256530
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เงื่อไขการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียดคุณสมบัติ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รายละเอียดคุณสมบัติ

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ


วิธีการสมัครสอบ
1. ผู้สมัครดำเนินสมัครในระบบรับสมัคร ของมหาวิทยาลัย ระบบรับสมัคร
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครดังนี้ ระดับปริญญาเอก 1,000 บาท ระดับปริญญาโท 200 บาท
3. นำหลักฐานการชำระเงินอัพโหลดในระบบ คลิ๊กที่นี่
##ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบ##
คำอธิบายวิธีการเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัคร(ป.โท)200.00 บาท
  6519B07 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  2/25651 ส.ค. - 15 พ.ย. 256518
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เงื่อไขการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียดคุณสมบัติ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รายละเอียดคุณสมบัติ

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ


วิธีการสมัครสอบ
1. ผู้สมัครดำเนินสมัครในระบบรับสมัคร ของมหาวิทยาลัย ระบบรับสมัคร
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครดังนี้ ระดับปริญญาเอก 1,000 บาท ระดับปริญญาโท 200 บาท
3. นำหลักฐานการชำระเงินอัพโหลดในระบบ คลิ๊กที่นี่
##ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบ##
คำอธิบายวิธีการเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัคร(ป.โท)200.00 บาท
  6519B09 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)  2/25651 ส.ค. - 15 พ.ย. 256515
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เงื่อไขการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียดคุณสมบัติ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รายละเอียดคุณสมบัติ

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ


วิธีการสมัครสอบ
1. ผู้สมัครดำเนินสมัครในระบบรับสมัคร ของมหาวิทยาลัย ระบบรับสมัคร
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครดังนี้ ระดับปริญญาเอก 1,000 บาท ระดับปริญญาโท 200 บาท
3. นำหลักฐานการชำระเงินอัพโหลดในระบบ คลิ๊กที่นี่
##ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบ##
คำอธิบายวิธีการเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัคร(ป.โท)200.00 บาท
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071