เมนูหลัก

 ลงทะเบียนผู้สมัคร
  กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ทุกรอบการสมัคร)
   สัญชาติ * 
   เลขประจำตัวประชาชน/เลขพาสปอร์ต
  (เฉพาะตัวเลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีดคั่น) * 
   คำนำหน้า * 
   ชื่อ
  (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) * 
  นามสกุล * 
 

 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071