เมนูหลัก


จบการศึกษา
เลือกระดับ คณะวิชา ปีการศึกษาที่จบตามที่ต้องการ โดยดูจากภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษา
เริ่มใช้จบปีการศึกษา 2555
ที่
ระดับการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่123
ที่ : จันทรเกษม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
   1000541 : ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ1--
   1000546 : ภาษาอังกฤษ-1-
   1000548 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ-1-
   1000550 : รัฐประศาสนศาสตร์32-
   1000554 : ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์5151
   1000556 : สารสนเทศศาสตร์22-
   1000595 : นาฏศิลป์และศิลปการแสดง1--
   1000596 : ดนตรีสากล48-
   1000601 : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว21-
   1000925 : ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์--3
   1001972 : ภาษาไทย-641
   1001981 : ภาษาจีนธุรกิจ-33-
   1001983 : ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)8261
   1001985 : รัฐประศาสนศาสตร์912915
   1001986 : การบริหารและการพัฒนาชุมชน-604
   1001987 : สารสนเทศศาสตร์136-
   1001988 : นิติศาสตร์12-
   1002023 : ดนตรีไทย-4-
   1002024 : ดนตรีสากล11154
   1002026 : นาฏศิลป์และศิลปการแสดง-32-
   1002061 : ภาษาอังกฤษ1634
   1002081 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ-435
   1002084 : ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)467
   1002086 : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว-36-
   1002583 : ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ-121
   1002643 : นิติศาสตร์-441

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071