newchandralogo

                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท รอบ 2 โควตา และ รอบ 2 โควตาพิเศษ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม

ประจำปีการศึกษา  2563

 

     รอบ 2 โควตา

 

คณะเกษตรและชีวภาพ

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะศึกษาศาสตร์

วิธีการสอบสาขาการศึกษาปฐมวัย  คลิกที่นี่

วิธีการสอบสาขาพลศึกษา  คลิกที่นี่

ดูที่นี่  (.pdf)

 

คณะวิทยาศาสตร์

วิธีการสอบสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  คลิกที่นี่

 

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิธีการสอบสาขา

ดนตรีสากล  คลิกที่นี่

นาฏศิลป์ฯ  คลิกที่นี่

คบ. ภาษาไทย  คลิกที่นี่

คบ. ภาษาจีน  คลิกที่นี่

คบ. ภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่

รัฐประศาสนศาสตร์  คลิกที่นี่

 

ดูที่นี่   (.pdf)

คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

ดูที่นี่  (.pdf)

                 รอบ 2 โควตาพิเศษ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม

ดูที่นี่  (.pdf)

                                                                               

                                                              หมายเหตุ : 1. นักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์ผ่านที่ศูนย์รับสมัคร ยืนยันสิทธิ์ วันที่  22 - 23  เม.ย. 63 และรายงานตัวในวันที่ 1 พ.ค. 2563

                                                                                      2.  ประกาศวิธีการสอบคัดเลือกรอบ โควตา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563  เนื่องจากสถานการณ์ "โควิด-19

                                                                        2.1 นักศึกษาไม่ต้องเดินทางเข้ามาสอบที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อความปลอดภัย ตามประกาศของภาครัฐฯ

                                                                        2.2 รูปแบบการสอบมหาวิทยาลัย ยึดแนวทางในการสอบตามที่ ทปอ. กำหนด คือ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, Video call

                                                                        หรือส่งคลิป โดยจะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ - 17  เม.ย. 63

                                                                        2.3 โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม